facegoogleyoutube

 
prelegenci txt

Inspiracją do rozmów będą wystąpienia prelegentów reprezentujących ośrodki akademickie, władze centralne i samorządowe, organizacje pracodawców,
szkoły i komisje egzaminacyjne.

Prelegenci

I DZIEŃ KONGRESU (SOBOTA)

Wystąpienia honorowych gości Kongresu

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej. Jest absolwentem matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz informatyki. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie jako nauczyciel matematyki (1975–1991). Była pełnomocnikiem Zarządu Miasta Knurowa ds. oświaty (1991–1995). Kierowała Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Knurowie (1995–1998). Następnie zasiadała w zarządzie powiatu gliwickiego (1999–2001). w 1990 r. została radną Miasta Knurów, a w 1998 r. radną powiatu gliwickiego. Od 2001 r. z listy Platformy Obywatelskiej sprawuje mandat poselski. w Sejmie V kadencji przewodniczyła Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. w listopadzie 2007 r. objęła stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a w 2011 r. – stanowisko ministra.
 
Daria Lipińska-Nałęcz
dr hab., podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nauczyciel akademicki, w latach 2008-2012 rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2007-2008 dziekan Wydziału Politologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Zawodowo związana również z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996-2006 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Uczestniczyła w pracach kilkunastu organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką historyczną, archiwalną i edukacyjną, w tym: Strategy Group for Coordinating Library, Archive and Museum Cooperation in the European Digital Library, High Level Expert Group on Digital Libraries przy Komisji Europejskiej. Była Prezydentem International Task Force on Holocaust Education, Remebrance and Research. Nadal jest członkiem: Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polsko - Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Od 2006 r. jest przewodniczącą Rady Fundacji Kronenberga.
 
Władysław Kosiniak-Kamysz
doktor nauk medycznych. od listopada 2011 r. minister pracy i polityki społecznej, od stycznia 2012 r. przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. w latach 2008–2011 r. lekarz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, gdzie ukończył studia medyczne, a w 2010 r. z wyróżnieniem obronił pracę doktorską. Badania naukowe prowadził w Emory University School of Medicine w Atlancie (USA). w latach 2010–2011 był radnym miasta Krakowa; aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.
 
Paweł Orłowski
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przed objęciem stanowiska był m.in. posłem na Sejm RP oraz wiceprezydentem miasta Sopotu odpowiedzialnym za wykorzystanie Funduszy Europejskich, opracowywanie strategii rozwoju, gospodarkę nieruchomościami i politykę społeczną. w 2000 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył też Studium Kierowników Projektów Europejskich prowadzone przez Agencję Rozwoju Pomorza, a w 2009 r. uzyskał międzynarodowy certyfikat „Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2” wydany przez Centrum Rozwiązań Menedżerskich. w latach 2001–2004 pracował w Biurze Informacji i Promocji Urzędu Miasta Sopotu. Następnie przez dwa lata pełnił funkcję dyrektora ds. organizacji i kontaktów z Euroligą w Sportowej Spółce Akcyjnej Trefl . w 2006 r., po uzyskaniu mandatu radnego, został wiceprezydentem miasta Sopotu odpowiedzialnym m.in. za: fundusze unijne, strategię rozwoju, gospodarkę nieruchomościami oraz politykę społeczną. Funkcję tę pełnił do 2010 r., kiedy to objął mandat posła na Sejm RP. Jest członkiem Zespołu Ekspertów przy Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, a także Towarzystwa Przyjaciół Sopotu.
 

 

Wystąpienie dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych

 

Michał Federowicz
dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i lider projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984), wcześniej ukończył także studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1977) i podjął pracę badawczą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie (1980–1984). od 1984 r. związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, po doktoracie (1992) w latach 1994–1995 odbył indywidualny program studiów jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i w Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). w 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych, kierując jednocześnie Zespołem Socjologii Polityki i Gospodarki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. od 1999 r. koordynuje polską część międzynarodowego programu badawczego PISA (Programme for International Student Assessment). w 2005 r. utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, w jego ramach w sierpniu 2007 r. zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. w 2008 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.
 

 

Moderator

 

Marek Zając
dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarską drogę rozpoczął w 2000 r. w „Tygodniku Powszechnym”; pracował także w dzienniku „Polska. The Times” oraz „Przekroju”. Opublikował ponad dwieście reportaży, wywiadów i artykułów publicystycznych na łamach tytułów polskich i zagranicznych. Zajmuje się tematyką społeczną, polityczną, religijną i historyczną. od sześciu lat stale współpracuje z TVP – prowadził m.in. program publicystyczny „Mam inne zdanie” oraz poranne pasmo „Kawa czy herbata”. Obecnie jest gospodarzem niedzielnego magazynu „Między ziemią a niebem” i szefem „Informacji Kulturalnych” w TVP Kultura. Otrzymał prestiżową nagrodę dziennikarską „Ślad” im biskupa Jana Chrapka oraz tytuł najlepszego publicysty Małopolski. Od 2006 r. jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP, członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau i wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
 

 

1. Wczesna edukacja i opieka: kształtowanie kompetencji kluczowych dla powodzenia w życiu

Anna Izabela Brzezińska
psycholog, profesor zwyczajny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju Instytutu Psychologii UAM oraz członek Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM. Członek Rady Naukowej IBE i opiekun naukowy Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju, współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, redaktorka i autorka podręczników akademickich. Redaktorka serii publikacji poświęconych aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności. Promotor 16 doktoratów. Ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego. Członek Kapituły Funduszu Społecznego Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie. Członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: Czasopismo Psychologiczne, Studia Psychologiczne, Edukacja, Problemy Wczesnej Edukacji, Forum Dydaktyczne, Dziecko Krzywdzone. Członek Rady Naukowej Polish Journal of Health Psychology.
 
Magdalena Czub
doktor, psycholog, adiunkt w Zespole Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych. Specjalność: psychologia wychowawcza. Doktorat zdobyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lider projektów dotyczących wczesnej opieki i edukacji. Przez wiele lat kierowała zespołem zajmującym się diagnozą i terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie w TKOPD w Poznaniu, była również biegłym sądowym w sprawach rodzinnych i dotyczących krzywdzenia dzieci. Lider międzynarodowych projektów: Daphne II Listen to Me Now – Abused Children under Special Protection (2004–2008) oraz Daphne III So Small but VIP – Towards a System of Protection Children Aged 0–5 from Abuse and Neglect (2011–2012). Autor licznych publikacji na temat wczesnych więzi emocjonalnych człowieka i ich wpływu na dalszy rozwój oraz problematyki krzywdzenia i wykorzystywania seksualnego dzieci.
 
Jarosław Haładuda
Dyrektor „Szkoły Tytusa” w Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu. Współtwórca Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu, wizytator oraz ewaluator w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, uczestnik międzynarodowych konferencji poświęconych jakości edukacji. Współautor nagrodzonego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie cyklu edukacyjnego Ciekawa chemia, autor zbioru zadań Chemia z sensem, autor wielu artykułów metodycznych i dydaktycznych.
 
Radosław Kaczan
doktor, psycholog, specjalista do spraw badań i analiz w Zespole Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych. Psycholog, specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia edukacji. Ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje również w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Współautor sześciu książek i serii artykułów m.in. w czasopismach Nauka, Edukacja i Polityka Społeczna. Współautor książki Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Interesuje się problematyką uwarunkowań pomyślnego rozwoju i psychologią temporalności.
 
Izabela Kułakowska
magister psychologii, współzałożyciel i członek Zarządu Instytutu Małego Dziecka im Astrid Lindgren – stowarzyszenia, które od 20 lat działa w Poznaniu w obszarze wspierania rozwoju i edukacji małego dziecka. Koordynuje projektami tego Instytutu oraz wspiera merytorycznie prace jego zespołu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do 7. roku życia i ich rodzicami. Twórca programów autorskich i publikacji Instytutu Małego Dziecka w zakresie tworzenia optymalnych warunków rozwojowych dla małych dzieci. Prowadzi szkolenia dla środowiska edukacyjnego – pracowników żłobków, przedszkoli i szkół.
 
Piotr Rycielski
doktor, psycholog, lider Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia w Instytucie Badań Edukacyjnych. Absolwent psychologii międzykulturowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Institute for Social Research Uniwersytetu w Michigan. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych.
 
Kacper Woźniak
magister psychologii, trener Fundacji Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. Współpracuje z ośrodkiem ReGeneracja, organizując warsztaty dla rodziców. Współpracuje z ośrodkami przedszkolnymi, prowadząc coaching dla nauczycieli i zajęcia dla dzieci. Pracował w przedszkolu integracyjnym jako nauczyciel i wychowawca. Prowadzi zajęcia dla młodzieży z umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie z przemocą. Ukończył kurs kwalifikacyjny The Project Approach – Engaging Childrens Mind na Uniwersytecie Illinois. Prowadzi zajęcia dla dzieci metodą projektów badawczych. Interesuje się innowacyjnymi metodami edukacyjnymi i „dziecko-centryczną” edukacją.
 
Alina Ilona Żurawska
dyrektor Przedszkola nr 42 w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedszkola z 28-letnim stażem pracy. Od 9 lat pracuje z dziećmi w wieku od 2 do 6 lat metodą projektów, którą propaguje w środowisku nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych (szkolenia z tej metody odbywała u prof. Lilian Katz na Uniwersytecie Illinois oraz w Instytucie Małego Dziecka im A. Lindgren w Poznaniu).
 

2. Kształcenie nauczycieli – inwestycja w przyszłość edukacji

Magdalena Krawczyk-Radwan
doktorantka, socjolog, lider Zespołu Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Collegium Invisibile (specjalizacja: socjologia edukacji), Uniwersytetu Karola w Pradze (historia uniwersytetu) i University of Michigan (Ann Arbor; metody ilościowe w naukach społecznych). Przygotowuje pracę doktorską zatytułowaną „Idea uniwersytetu w świetle rankingów wyższych uczelni”. Pracowała nad Strategią szkolnictwa wyższego do roku 2020 w Ernst&Young i w ONZ (Program ds. Młodzieży, Nowy Jork), współpracowała z CASE (projekt poświęcony kluczowym kompetencjom w edukacji). Autorka wielu publikacji na temat edukacji i szkolnictwa wyższego.
 
Kamila Hernik
socjolog, starszy specjalista ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. w latach 2005–2009 pracowała w Instytucie Spraw Publicznych jako koordynator Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych, gdzie prowadziła projekty badawcze i analityczne m.in. z zakresu ekonomii społecznej, dialogu społecznego, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych. w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmuje się problematyką funkcjonowania szkół w środowisku lokalnym oraz koordynuje międzynarodowe badania nauczania i uczenia się (TALIS) w Polsce.
 
Daria Lipińska-Nałęcz
dr hab., podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nauczyciel akademicki, w latach 2008-2012 rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2007-2008 dziekan Wydziału Politologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Zawodowo związana również z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996-2006 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Uczestniczyła w pracach kilkunastu organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką historyczną, archiwalną i edukacyjną, w tym: Strategy Group for Coordinating Library, Archive and Museum Cooperation in the European Digital Library, High Level Expert Group on Digital Libraries przy Komisji Europejskiej. Była Prezydentem International Task Force on Holocaust Education, Remebrance and Research. Nadal jest członkiem: Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polsko - Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Od 2006 r. jest przewodniczącą Rady Fundacji Kronenberga.
 
Jan Łaszczyk
prof. dr hab., rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości, członek Komisji Organizacyjnej i Legislacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dwóch obszarów: zagadnień z zakresu pedagogiki twórczości i pedagogiki zdolności oraz problematyki wykorzystania technik informatycznych w edukacji, w szczególności w edukacji specjalnej. Aktywność z tego zakresu została zapoczątkowana uczestnictwem w programie resortowym (RRI 14 „Informatyka dla szkolnictwa”, 1986 r.), a następnie badaniami nad stanem komputeryzacji szkolnictwa specjalnego prowadzonych w latach 1986–1990. Jest autorem wielu publikacji, prelegentem oraz organizatorem polskich i międzynarodowych konferencji, kongresów i sympozjów naukowych, twórcą Podyplomowego Studium Komputeryzacji Kształcenia Specjalnego.
 
Karolina Malinowska
psycholog, starszy specjalista ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Jej wcześniejsze prace badawcze związane były z psychospołecznymi uwarunkowaniami aktywności zawodowej i społecznej osób z ograniczoną sprawnością. Obecnie zajmuje się sytuacją nauczycieli w Polsce i na świecie, a w szczególności relacjami nauczycieli i rodziców uczniów. Jest trenerem umiejętności psychospołecznych.
 
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
dr hab. profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Dziekan tamtejszego Wydziału Nauk Pedagogicznych od 2008 r. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, w latach 2012–2013 kierownik zespołu walidacji akademickiej w ramach projektu „Przeprowadzenie badań naukowych” pn. „Potwierdzanie efektów kształcenia (walidacja) w instytucjach szkolnictwa wyższego” obszar 2: „Wychowawcze funkcje uczelni w świetle wymagań Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji”. Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie interpretacji wymagań właściwych dla kompetencji społecznych. Koordynuje ogólnopolskie prace nad wzorcowym programem kształcenia na kierunku pedagogika. Ewaluator w projekcie „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowy kierunek rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”. w latach 2006–2008 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. Członek Rady Programowej miesięcznika Edufakty, członek kolegium wydawniczego Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Przewodnicząca Dolnośląskiej Kapituły Konkursu „Sześciolatek w szkole” w latach 2012 i 2013. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu edukacji. Zainteresowania badawcze: krytyczne badania edukacji, rodziny i szkoły, społeczno-kulturowe aspekty zawodu nauczyciela, modele i sposoby kształcenia nauczycieli, procesy wychowania w rodzinie i szkole, narracyjne orientacje metodologiczne w naukach społecznych, współczesne problemy tożsamości, krytyczne i narracyjne badania nad tożsamością jednostki, związku, wspólnoty.
 
Katarzyna Warda
doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego od pięciu lat nauczyciel historii w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im Stanisława Noakowskiego w Warszawie. w tym czasie zrealizowała z uczniami kilka ciekawych projektów związanych z nauczaniem historii, a także edukacją społeczną i obywatelską. z dużą satysfakcją stale współpracuje z warszawskimi instytucjami edukacyjnymi, takimi jak Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii społecznej średniowiecza.
 

 

3. Maturzysta idzie na studia

Jolanta Choińska-Mika
historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Instytutu Historycznego UW. Autorka podręczników i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. w latach 2007–2008 kierowała zespołem przygotowującym podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie. od 2010 r. kieruje Zespołem Dydaktyk Szczegółowych oraz Pracownią Historii Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Nadrzędnym celem Pracowni jest rozwijanie dydaktyki historii, zbadanie wprowadzania nowej podstawy programowej do szkół oraz narzędzi dydaktycznych do pracy nauczyciela z uczniem.
 
Marcin Kula
profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w Warszawie. Urodził się w 1943 r. w Warszawie, gdzie ukończył Liceum im Joachima Lelewela. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1960–1967. w roku akademickim 1963–1964 studiował w VI Sekcji École Pratique des Hautes Études w Paryżu (dziś École des Hautes Études en Sciences Sociales). Magisterium z historii uzyskał w 1965 r., a z socjologii w 1967 r. – obydwa na Uniwersytecie Warszawskim (z wyróżnieniem). Doktoryzował się w 1968 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem profesora Tadeusza Łepkowskiego. Habilitował się w 1976 r., a tytuł profesorski uzyskał w 1985 r. w tej samej placówce. Pracę zawodową podjął w 1965 r. w Międzyuczelnianym Zakładzie Problemowym Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych przy UW i SGPiS (obecnie SGH). w latach 1968–1990 pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. od 1990 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Historii, Instytut Historyczny), gdzie w 1992 r. został profesorem zwyczajnym. od 1994 r. wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, gdzie został zatrudniony w 2000 r. Parokrotnie pełnił funkcję Directeur d’Études Associé (1989, 1990, 1992, 1995, 1999) w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu (na zaproszenie Maison des Sciences de l’Homme). w 1991 r. pracował jako profesor-gość na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro. Wypromował dziewięcioro doktorantów. Poza Polską prowadził badania historyczne we Francji, na Kubie, we Włoszech, w Anglii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Brazylii i w Izraelu.
 
Zbigniew Marciniak
profesor na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. w 1976 r. ukończył studia matematyczne, sześć lat później doktoryzował się w Virginia Polytechnic Institute and State University, habilitację obronił w 1997 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się teorią grup i pierścieni. od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1997 r. na stanowisku profesora. w latach 1996–1999 pełnił funkcję wicedyrektora, następnie do 2005 r. dyrektora tej jednostki. od 2005 do 2007 r. przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. w latach 2009–2011 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Ostatnio pełnił funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2007–2009) oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009–2012). Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism Delta i Algebra and Discrete Mathematics. od 2003 r. jest członkiem międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 r. kieruje tym zespołem. w tym samym roku został członkiem CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.
 
Aleksandra Pezda
dziennikarka, autorka książki Koniec epoki kredy, wieloletnia publicystka Gazety Wyborczej, specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących edukacji. Organizowała debaty i konferencje dotyczące wyzwań edukacji w Polsce, m.in. „Wyzwania Cyfrowej Polski 2012”. Jest jednym z inicjatorów akcji społecznej „Szkoła z klasą 2.0”.
 
Marcin Smolik
doktor, kierownik Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, od 2000 r. zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 2008 r. adiunkta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS. w latach 2008–2009 koordynator merytoryczny projektu V.1 CKE-EFS „Egzamin gimnazjalny z języka obcego”, a od 2010 r. koordynator zespołu języków obcych w projekcie VII CKE-EFS „Budowa banków zadań”. od 2001 r. egzaminator Cambridge ESOL. Autor podręczników i materiałów dydaktycznych do nauki i nauczania języka angielskiego jako obcego; rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników do nauki i nauczania języka angielskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu pomiaru znajomości języków obcych. Główne zainteresowania badawcze to pomiar umiejętności mówienia w języku angielskim, efekt egzaminatora w pomiarze sprawności produktywnych, zrównywanie wyników egzaminów, wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod badawczych w językoznawstwie stosowanym.
 
Jan Szmidt
profesor, rektor Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012–2016, dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w kadencji 2008–2012, od 1993 r. członek Sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Dyplom mgr. inż. elektronika uzyskał w 1976 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej i w tym samym czasie rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Elektronowej (noszącym obecnie nazwę Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki), w którym pracuje do dziś, od 2005 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. w 1985 r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 r. Aktualnie współpracuje z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutem Technologii Elektronowej, Instytutem Tele- i Radiotechnicznym, Instytutem Fizyki PAN, Instytutem Wysokich Ciśnień PAN, w którym od 2011 r. sprawuje funkcję członka Rady Naukowej oraz z zespołami naukowymi kilku polskich politechnik. Jest współautorem i autorem monografii i publikacji polsko- i anglojęzycznych, ponad 400 publikacji naukowych oraz prawie 200 referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. za swoją działalność został nagrodzony nagrodą Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk (1997 r.) oraz wieloma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej. Był recenzentem ponad 20 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz szeregu wniosków awansowych w uczelniach technicznych całej Polski.
 
Joanna Zaremba
polonistka w V LO im ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie; egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. W ramach nowej podstawy programowej opracowała autorski program nauczania „Język i kultura”. Współautorka podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą (część językowa), a także ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Autorka programu „Moja polska kulturoteka” w ramach podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Redaktor i współautorka podręcznika Włącz Polskę (język polski) dla uczniów polskich uczących się za granicą.
 

 

4. Edukacja i rynek pracy

Grzegorz Baczewski
doktor ekonomii; dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent, a następnie asystent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, początkowo w Departamencie Rynku Pracy, a następnie w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz, od 2012 r. jako jego dyrektor. Odpowiedzialny za opracowanie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009–2011 oraz w ramach prac Grupy ad hoc Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO) za wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jako członek Korpusu Prezydencji przygotował i wynegocjował konkluzje Rady Unii Europejskiej (EPSCO) na temat przekształcenia wyzwań demograficznych w szanse dla rozwoju rynku pracy. Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń – Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50. roku życia. Przewodniczący Rady Społecznej 50+ powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Członek Zespołu ds. Makroekonomicznych utworzonego w ramach Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Delegat Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC). W obszarze jego zainteresowań leżą: polityka społeczna i gospodarcza, w tym w szczególności pomiar i analiza ubóstwa i nierówności społecznych, projektowanie i ewaluacja skuteczności oraz efektywności polityki rynku pracy, elastyczność rynku pracy oraz implementacja koncepcji flexicurity w Polsce. Autor wielu publikacji naukowych, w tym monografii poświęconej zagadnieniom ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w kontekście europejskim.
 
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
pracownik naukowy, adiunkt i członek Zespołu Ekonomii Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. z wykształcenia doktor nauk humanistycznych, magister mechaniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Odbywała studia w Institut Catholique de Paris – Institut Superieur de Pedagogie. W latach 1990–1994 pełniła funkcję koordynatora projektu EUDISED z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wieloletni pracownik Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009–2010 jako kierownik naukowy realizowała w Centrum projekt „Egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza i perspektywy zmian” na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ekspert w projektach systemowych dotyczących kształcenia zawodowego. Była także redaktorem naczelnym miesięcznika Szkoła zawodowa.
 
Jarosław Górniak
dr hab. prof. UJ, obecnie Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie metod badań społecznych, analizy danych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, strategii rozwoju oraz socjologii gospodarki, edukacji i organizacji. Kierownik naukowy systemowego projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Konsultant i autor ekspertyz w zakresie programowania polityk publicznych i ewaluacji, strategii rozwoju, a także w zakresie metodologii badań i analizy danych w zarządzaniu publicznym i marketingu. Konsultant Banku Światowego. Był m.in. konsultantem międzynarodowym UNDP – ewaluatorem programu Poverty Strategies Initiative, ekspertem Zespołu koordynacyjnego ds. ewaluacji ex-ante dokumentów unijnych w latach 2007–2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i członkiem Grupy Sterującej projektu METRIS („Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities”) przy DG Research Komisji Europejskiej. Kierował projektami badawczymi i eksperckimi dotyczącymi ewaluacji i pomiaru efektów programów publicznych (m.in. w zakresie rynku pracy i edukacji, wykluczenia społecznego, rozwoju kapitału ludzkiego i rozwoju regionalnego). Jest m.in. członkiem Rady Społecznej 50+ przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu Sterującego Projektem „Zarządzanie Strategiczne Rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce” w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji, rady projektu „Express do zatrudnienia”. w 2012 r. otrzymał status Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
 
Irena Herbst
prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ekonomista. Jej obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo, gospodarowanie nieruchomościami. Przez wiele lat związana z sektorem publicznym, gdzie pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (w latach 2002–2005 była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), od 1996 do 2002 r. jako Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorowała działaniami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innymi programami rządowymi), jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992–1996 była odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa. Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa (1992–2002) i wspierania przedsiębiorczości Kapitał dla Przedsiębiorczych oraz ustaw: o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego, o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Funduszu Poręczeń Unijnych oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom.
 
Andrzej Kurkiewicz
adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 2004 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. w latach 2006 i 2007 prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie. Ekspert CAF w zakresie edukacji. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych, zarządzanie projektami, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
 
Andrzej Martynuska
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (tytuł mgr inż. uzyskał w 1973 r.) oraz studiów podyplomowych „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004). Pracował w Energoprojekcie Kraków, a następnie w Wojewódzkim Biurze Pracy i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Odbył liczne szkolenia i kursy, w tym: szkolenie w zakresie planowania strategicznego przy opracowaniu i wdrożeniu Strategii Rynku Pracy województwa krakowskiego (pod nadzorem specjalistów z brytyjskiej firmy konsultingowej WS Atkins) oraz zorganizowane w Brukseli w ramach przedakcesyjnego Regionalnego Programu Szkoleniowego szkolenie Ekspert Regionalny Biura TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Office).
 
Łukasz Sienkiewicz
absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy. w ramach prac badawczych zajmuje się analizą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, tworzeniem i wdrażaniem modelów kompetencji pracowników oraz systemów rozwoju kompetencji. Zdobywał doświadczenie w obszarze badań rynku pracy, pracując w latach 2002–2008 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz jako niezależny ekspert w szeregu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie pełni rolę eksperta ds. polskiego rynku pracy w Europejskim Obserwatorium Zatrudnienia Komisji Europejskiej (Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw społecznych i Włączenia społecznego). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i książek, w tym Jak oceniać pracę? Wartościowanie stanowisk i kompetencji, Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy oraz Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego.
 
Roman Szmyt
magister, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy z siedzibą w Łomży. Absolwent Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. od 1976 r. pracuje w organizacjach społecznych. W 1995 r. był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, którego jest prezesem. Organizator szkół zawodowych oraz innych szkół w ramach tego Stowarzyszenia. Inicjator wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz szkolnictwa zawodowego, rynku pracy oraz inicjatyw lokalnych. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, członek senatu tejże uczelni. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży od 3 kadencji. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji Pro Edu.
 
Urszula Sztandar-Sztanderska
dr hab. prof. UW; opiekun naukowy Zespołu Ekonomii Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych. Zatrudniona w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Rady Rynku Pracy KPP „Lewiatan”, dyrektorka Ośrodka Badań Rynku Pracy na UW, członek Komitetu Nauk o Pracy Polskiej Akademii Nauk, autorka i współautorka ponad 140 publikacji naukowych i wielu publikacji popularyzujących wiedzę ekonomiczną, głównie w zakresie funkcjonowania rynku pracy i jego związków z procesami makroekonomicznymi. Szczególnym obszarem jej zainteresowań są: bezrobocie, w tym zwłaszcza strukturalne, współzależność edukacji i rynku pracy, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy, przyczyny zróżnicowania rynku pracy w przekroju terytorialnym i kwalifikacyjnym, źródła różnic w aktywności zawodowej według płci oraz wpływ otwarcia gospodarki na efekty zatrudnieniowe, jak również efektywność polityki ekonomicznej w odniesieniu do rynku pracy i warunkowanej przez ten rynek, a od niedawna również ekonomia edukacji. w ostatnich latach kierowała lub współkierowała pracami, których efektem były raporty Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce, Edukacja dla pracy, Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, Czego (nie)uczą polskie szkoły?, Badanie aktywności zawodowej absolwentów, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce.
 

 

5. Samorządy wobec nierówności edukacyjnych

Roman Dolata
pedagog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych na stanowisku profesora. Opiekun naukowy Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia i Pracowni Edukacyjnej Wartości Dodanej. Jego podstawowe obszary zainteresowań naukowych to ewaluacja instytucji edukacyjnych i nierówności społeczne w oświacie.
 
Andrzej Jakubowski
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska) – kierunek inżynieria materiałowa. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości. Od grudnia 2006 r. był zastępcą prezydenta Miasta Koszalina odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę komunalną, sport, kulturę, sprawy społeczne oraz inwestycje infrastrukturalne. w marcu 2008 r. został powołany na pierwszego zastępcę Prezydenta Miasta wraz ze zmianą kompetencji dotyczącą sfery inwestycji i rozwoju miasta oraz współpracy zagranicznej. Jego działalność poparta jest doświadczeniem w zarządzaniu prywatną firmą i współpracą z wieloma kontrahentami.
 
Grażyna Jarmuż
kierownik Działu Strategii Edukacyjnej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, z wykształcenia nauczyciel matematyki. Praktyk, który z perspektywy organu prowadzącego wspiera innowacyjne działania szkół. Koordynator budowy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą – pierwszego tak obszernego w Polsce, obejmującego zarówno narzędzia wspierające organizację, obszar ERP, jak dostarczający usługi elektroniczne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Współpracuje ze szkołami w ramach programu Młodzi Obywatele Kultury (laboratorium Europejskiej Stolicy Kultury 2016), nastawionym na wspieranie uzdolnień, długofalową zmianę postaw młodych ludzi, włączenia uczniów w tworzenie kultury. Brała udział we wdrożeniu tutoringu we wrocławskich szkołach. W kręgu jej zainteresowań znajdują się działania innowacyjne w edukacji oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.
 
Grzegorz Pochopień
Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalności matematyka finansowa. Pierwsze lata kariery zawodowej związał z problematyką zarządzania długiem publicznym, będąc pracownikiem Wydziału Strategii i Analiz Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. w obszarze edukacji rozpoczął działalność jako naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN.
 
Dorota Rybarska-Jarosz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. z wykształcenia pedagog, socjoterapeuta, mediator, trener umiejętności społecznych. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka powieści terapeutycznej dla młodzieży Wakacyjne graffiti. w przeszłości nauczycielka języka polskiego, dyrektor niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli oraz dyrektor wydziału edukacji w samorządzie gminnym. Współautorka strategii rozwoju edukacji w Gminie Goleniów do 2018 r. Obecnie pracuje nad strategią zintegrowanej polityki społecznej dla regionu.
 
Przemysław Sadura
doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Członek redakcji Krytyki Politycznej i wydawanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kwartalnika socjologicznego Stan Rzeczy. Interesuje się socjologią polityki i edukacji, socjologią ruchów społecznych oraz zróżnicowaniem klasowym. W ostatnim czasie skoncentrował swoje działania w obszarze konsultacji społecznych i edukacji obywatelskiej. Współzałożyciel i prezes Fundacji Pole Dialogu. Autor m.in. raportu Szkoła i nierówności społeczne wydanego przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae i Fundację im Friedricha Eberta.
 
Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pełnił kolejno funkcje: nauczyciela geografii w VI LO im T. Reytana w Warszawie, doradcy metodycznego, dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zastępcy dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Aktualnie ponownie pracuje w Biurze Edukacji w Warszawie. w trakcie kariery zawodowej zdobył także doświadczenia: publicystyczne (liczne publikacje i artykuły w obszarze edukacji), samorządowe (m.in. na stanowisku radnego), pozarządowe (współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi), międzynarodowe (biorąc udział w licznych gremiach europejskich i bilateralnych). Pola badawcze i obszary działania: edukacja europejska, ekonomiczna, kulturalna, międzykulturowa, ekologiczna, polonijna, zarządzanie w oświacie, doskonalenie nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, edukacja pozaszkolna.
 
Tomasz Szkudlarek
profesor, dr hab., pedagog. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kieruje Zakładem Filozofii i Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki oraz Studiami Doktoranckimi w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce. Prowadzi badania z zakresu współczesnej filozofii. Ostatnie publikacje: Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury (współautor), Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem (współautor).
 

 

6. Edukacja i media

Witold Bobiński
dr hab. w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ. Przez kilkanaście lat był nauczycielem języka polskiego. od początku lat 90. publikuje książki o charakterze edukacyjnym dla młodzieży (Idę do kina!, cykl Moja pierwsza historia Polski), pozycje metodyczne (Drugi oddech polonisty), cykl podręczników gimnazjalnych do nauczania języka polskiego (Świat w słowach i obrazach) oraz historii (Historia ludzi – Nagroda „Edukacja 2000”). Współautor serii podręczników dla liceum pt. Barwy epok, Lustra świata. w latach 2008–2009 był ekspertem MEN przy pracach nad nową podstawą programową. Ostatnio opublikował: Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego. Jest gorącym zwolennikiem integracji dziedzin humanistycznych w ramach języka polskiego. Uważa, że nauczanie to przygoda porządkowania ludzkiego poznania.
 
Piotr Francuz
dr hab., profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w którym pełni funkcje: Dyrektora Instytutu Psychologii i kierownika Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz kierownika Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia HD. Kieruje także pracami Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego w Lublinie oraz przewodniczy Radzie Konsorcjum Środowiska Akademickiego Lubelszczyzny na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2007–2010 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Stypendysta: Catholic University of America, Washington D.C. (USA), University of Wisconsin Madison, WI (USA), Catholic University of Leuven (Belgia), Universita Italiana per Stranieri (Włochy) i University of London (Wielka Brytania). Autor, redaktor i współredaktor 20 książek z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii i komunikowania za pośrednictwem mediów wizualnych i audiowizualnych oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych polsko- i angielskojęzycznych. Autor unikatowych badań eksperymentalnych nad wpływem struktury mediów audiowizualnych na umysł odbiorcy. Zrealizował lub realizuje 31 grantów finansowanych z funduszy Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej SA, z którą współpracuje, prowadząc psychologiczne badania odbioru programów telewizyjnych i szkolenia dla dziennikarzy, wydawców oraz szefów redakcji i anten.
 
Jarosław Lipszyc
prezes Fundacji Nowoczesna Polska, członek prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu Obywateli Kultury. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę” oraz komponentu „e-podręcznik” w programie „Cyfrowa Szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjator programu edukacji medialnej „Cyfrowa Przyszłość” (edukacjamedialna.edu.pl). Bierze aktywny udział merytoryczny we wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym.
 
Magdalena Szpotowicz
doktor, adiunkt w Katedrze Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli języka angielskiego i prowadzi badania w dziedzinie wczesnego nauczania języka obcego. od 2009 r. pracuje również w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie jako lider Pracowni Języków Obcych jest zaangażowana w badania nad efektywnością dydaktyki języków obcych w polskiej szkole i w badania osiągnięć szkolnych uczniów. Jest współautorem nowej podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego. Jej publikacje obejmują zarówno artykuły o tematyce badawczej, pozycje z metodyki nauczanie języka angielskiego, jak i programy nauczania oraz podręczniki dla szkoły podstawowej. Jako przedstawiciel Polski uczestniczyła w pracach Grupy Tematyczej „Wczesne Nauczanie Języka” powołanej przez Komisję Europejską. Ponadto reprezentuje Polskę w Komitecie Doradczym Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (ESLC) powołanym przez Komisję Europejską. w latach 2006–2010 kierowała polskim komponentem długofalowego badania międzynarodowego „Early Language Learning in Europe” (ELLiE).
 
Sławomir Jacek Żurek
prof. zw. dr hab.; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik komponentu dydaktycznego stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanego wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych w Instytucie Filologii Polskiej KUL; zastępca kierownika badania „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (region III) realizowanego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, członek Towarzystwa im Adama Mickiewicza, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, kapituły przyznającej honorowy tytuł „Profesora Oświaty” w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych; w latach 2008–2009 kierował zespołem ekspertów w zakresie przedmiotów: kultura i język polski przygotowujących nową podstawę programową, członek zespołu eksperckiego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pracującego nad koncepcją nowego egzaminu z języka polskiego (Matura 2015), autor kilku książek i licznych artykułów naukowych.
 
Marzena Żylińska
doktor; wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką oraz wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Prowadzi seminaria dla nauczycieli, współorganizuje europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Autorka książki Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych oraz książki Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi.
 

 

II DZIEŃ KONGRESU (NIEDZIELA)

 

1. Matematyka dla każdego – jak uczymy matematyki?

Monika Czajkowska
doktor nauk matematycznych. Współpracuje ze szkołami i nauczycielami matematyki. Była członkiem komitetów organizacyjnych konkursów matematycznych dla uczniów. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna”. Jest autorką wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących nauczania matematyki. Dwukrotnie reprezentowała Polskę podczas spotkania grupy roboczej ds. kompetencji matematycznych, naukowych i technicznych. od 2010 r. jest członkiem zespołu badania PISA w Polsce.
 
Henryk Dąbrowski
pracuje w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, zajmuje się maturą z matematyki. Jest członkiem zespołu, który przygotowywał obowiązkową maturę z matematyki, a obecnie pracuje nad modyfikacją matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Przez kilkanaście lat był nauczycielem matematyki w szkołach średnich. Opublikował wiele materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.
 
Marcin Karpiński
lider Pracowni Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel matematyki w liceum. Współtworzył obecnie obowiązującą podstawę programową. Jest redaktorem naczelnym czasopisma dla nauczycieli „Matematyka w szkole” i autorem wielu artykułów związanych z nauczaniem matematyki. Jest współautorem programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Od kilku lat współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną.
 
Krzysztof Konarzewski
pedagog, profesor w Instytucie Badań Edukacyjnych. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 r., habilitację na tej samej uczelni w 1982 r. Od 1993 r. jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Był nauczycielem akademickim na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (1971–1996), Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1999–2003), w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2003–2009), Wszechnicy Świętokrzyskiej (od 2008 r.). Pracownik nauki w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk (1988–2010), wicedyrektor Instytutu ds. Naukowych (1997–2006), kierownik Pracowni Psychologii Socjalizacji. Pracownik nauki w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 r.). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2009– 2010). Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (1990–2011). Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej; członek Rady ds. Kształcenia Nauczycieli (1992–1994 i 1995–1999), Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej (1996– 1997), Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej (1998–2001), Rady Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1999–2005). Kierownik projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Krajowy koordynator badania PIRLS 2006 oraz TIMSS i PIRLS 2011. Członek redakcji kwartalnika Edukacja. Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (od 2005 r.).
 
Zbigniew Marciniak
profesor na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. w 1976 r. ukończył studia matematyczne, sześć lat później doktoryzował się w Virginia Polytechnic Institute and State University, habilitację obronił w 1997 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się teorią grup i pierścieni. od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1997 r. na stanowisku profesora. w latach 1996–1999 pełnił funkcję wicedyrektora, następnie do 2005 r. dyrektora tej jednostki. od 2005 do2007 r. przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. w latach 2009–2011 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Ostatnio pełnił funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2007–2009) oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009–2012). Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism Delta i Algebra and Discrete Mathematics. od 2003 r. jest członkiem międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 r. kieruje tym zespołem. w tym samym roku został członkiem CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.
 
Margaryta Orzechowska
nauczyciel dyplomowany z 24-letnim stażem. Prowadzi zajęcia z kształcenia zintegrowanego w klasach I–III i matematyki w klasach IV–VI w szkole na warszawskim Żoliborzu. Inicjatorka i pomysłodawczyni działań na rzecz integracji społeczności szkolnej i współpracy z rodzicami. Współpracowała z Wydawnictwem Didasko. Aktualnie współpracuje z Wydawnictwem Żak. Jest autorką i współautorką materiałów dla nauczycieli oraz podręczników, ćwiczeń i zbiorów zadań dla dzieci. w tym roku prowadzi w śródmiejskim przedszkolu zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla dzieci pięcioletnich. Inicjatorka i współautorka: programu zajęć z komunikacji dla klas I–VI Szkoły podstawowej nr 92, szkolnego programu łagodnego przejścia z i etapu do II etapu edukacyjnego dla uczniów klas III, szkolnego programu łagodnego przejścia „Żegnaj przedszkole, witaj szkoło”, szkolnego programu doskonalenia umiejętności kluczowych dla klas I–III Szkoły podstawowej nr 92, warsztatów i scenariuszy z zajęć z komunikacji dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Pomysłodawca i inicjatorka konkursów szkolnych, autorka regulaminów tych konkursów: literackiego – od 9 lat, Szkolnej Olimpiady Matematycznej – od 7 lat, Szkolnych Mistrzostw Sudoku dla klas I–VI (od 6 lat, wraz z kursem Sudoku dla pierwszaków), konkursu Mistrz Działań Pisemnych dla klas IV–V (od 6 lat), konkursu plastycznego „Mały Ilustrator” dla klas I–III (I edycja w 2011 r.).
 
Agnieszka Sułowska
członek zespołu badania PISA w Polsce (od 2002 r.). Pracowała jako nauczycielka matematyki w liceum. Współtworzyła obecnie obowiązującą podstawę programową. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną, kierując zespołem zajmującym się maturą z matematyki. Jest autorką materiałów dydaktycznych dla nauczycieli matematyki. Przez wiele lat pracowała jako redaktor w wydawnictwach edukacyjnych.
 
Ewa Swoboda
dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki URz, redaktor naczelny rocznika Didactica Mathematicae, annals of the polish mathematical society, Series V, inicjatorka i przewodnicząca Komitetu Naukowego cyklicznej międzynarodowej konferencji Children’s Mathematical Education (od 2008), członek Educational Committee European Mathematical Society, jako przedstawiciel krajów Europy Wschodniej, członek International Programm Committee wielu cyklicznych międzynarodowych konferencji, autorka podręczników do matematyki dla uczniów klas I–III. Główne problemy badawcze: kształtowanie matematycznego myślenia na poziomie przeddefinicyjnym (głównie w obszarze geometrii), komunikowanie się na lekcji matematyki, metodologia badań dydaktycznych.
 

 

2. Przedmioty przyrodnicze – laboratorium myślenia obywatelskiego

Ewa Bartnik
genetyk, prof. dr hab., Instytut Genetyki i Biotechnologii, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski i Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Były członek zespołu ekspertów PISA, członek komisji bioetycznej UNESCO (International Bioethics Committee), członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członek Komisji ds. GMO. Zajmuje się genetyką człowieka i popularyzacją nauki.
 
Wawrzyniec Kofta
absolwent Wydziału Biologii UW, doktor nauk weterynaryjnych, nauczyciel dyplomowany biologii w gimnazjum i liceum im. Władysława IV w Warszawie. 24 lata stażu pracy w oświacie, na wszystkich poziomach edukacyjnych. w latach 1995–2001 asystent i adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. od 2012 wykładowca we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Autor podręczników szkolnych, programów nauczania i materiałów edukacyjnych do nauczania biologii i przyrody. Brał udział w pracach nad podstawą programową kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego w zakresie biologii. Uczestnik projektu Pilotaż nowych egzaminów maturalnych (aktualnie). Członek Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. w latach 2006–2009 przewodniczący Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów w Województwie Mazowieckim. Interesuje się biologią molekularną, parazytologią i zmianami systemu edukacji w obliczu nowych wyzwań.
 
Wojciech Małecki
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji, wcześniej pracował na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej. w latach 1991–1999 był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu, w latach 1994–1999 – koordynatorem programu „Nowa Matura”, a w latach 1997–1999 – polskim koordynatorem Programu PHARE – SMART – komponent 2. Obecnie jest koordynatorem w Projekcie IV.3 EFS „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”. Prowadził autorskie konwersatorium dla doradców fizyki regionu południowo-zachodniego Polski, współtworzył system egzaminów zewnętrznych w Polsce, opracował system szkolenia egzaminatorów maturalnych, gimnazjalnych i sprawdzianu, przygotowywał programy szkoleń. Wśród jego działań i zainteresowań badawczych znajdują się: fizyka w szkole na miarę XXI wieku (po co, czego i jak uczyć wobec wyzwań cywilizacyjnych), ocenianie i egzaminowanie, tworzenie narzędzi egzaminowania, analizowanie wyników – wprost i kontekstowo, zarządzanie systemem egzaminów zewnętrznych, strategie rozwoju edukacji.
 
Florian Plit
prof. dr hab., geograf (geografia regionalna i dydaktyka geografii), nauczyciel akademicki. Związany z Uniwersytetem Warszawskim, tytuł profesora uzyskał w 1996 r., trzykrotnie był prodziekanem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych; pełnił funkcje kuratora i kierownika Zakładu Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa (2002–2013). Przez 3 kadencje był członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wypromował 11 doktorów, w tym 4 z dydaktyki geografii, recenzował szereg prac doktorskich z dydaktyki geografii, wnioski habilitacyjne i profesorskie. w latach 90. współtworzył programy nauczania geografii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz podstawę programową nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym. Autor i współautor podręczników szkolnych, zeszytów ćwiczeń, poradników metodycznych. Pracował w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, m.in. był redaktorem naczelnym Geografii w Szkole. Główne zainteresowania naukowe: relacje człowiek – środowisko (zwł. na obszarach suchych i półsuchych), krajobraz kulturowy, a w zakresie dydaktyki geografii – dobór treści nauczania, precyzja terminologiczna, ścieżki dydaktyczne, krytyczna ocena standaryzacji procesów oceniania.
 
Urszula Poziomek
nauczycielka biologii, pracownik naukowy Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych, w latach 2008–2012 doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie biologii, w latach 2006–2007 nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, współautorka podręcznika biologii dla IV etapu edukacyjnego, poradników dla nauczycieli i publikacji popularyzujących wykorzystanie metod badawczych w edukacji szkolnej. Koordynator i edycji projektu „Amgen Science Teacher Training Initiative”, poświęconego wdrażaniu metody IBSE na zajęciach przyrodniczych w warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych. Współautorka publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych Raport o stanie edukacji 2010 oraz ekspert krajowy opracowania Komisji Europejskiej Science Education In Europe, National Policie, Practices and Research. Nagrodzona nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Obecnie zajmuje się problematyką przyrodniczej edukacji pozaformalnej, a także wspieraniem nauczycieli liceów i techników we wdrażaniu nowego przedmiotu – przyrody.
 
Agnieszka Siporska
doktor chemii, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego; przewodnicząca Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Pracuje ze szczególnie uzdolnioną młodzieżą. Podczas 6 lat działalności Stowarzyszenia przeprowadziła wiele projektów edukacyjnych i edukacyjno-wychowawczych skierowanych do młodzieży szczególnie uzdolnionej, głównie przyrodniczo. Prowadzi też zajęcia ze studentami i nauczycielami dotyczące tego, jak uczyć (m.in. warsztaty z dydaktyki chemii). Zajmuje się badaniem efektów izotopowych w roztworach cieczy jonowych i polimerów, czyli chemią jądrową. Koordynuje pokazy Festiwalu Nauki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, organizuje konferencje dla nauczycieli.
 
Krzysztof Spalik
biolog, prof. dr hab., Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Edukacyjnych, współtwórca nowej podstawy programowej z biologii, współautor podręczników szkolnych, jego zainteresowania badawcze obejmują ewolucję, biogeografię i systematykę roślin. Został wybrany Nauczycielem Akademickim Roku 2013 na Uniwersytecie Warszawskim w kategorii nauk ścisłych.
 

 

3. Jak nauczyć myślenia historycznego?

Jolanta Choińska-Mika
historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Instytutu Historycznego UW. Autorka podręczników i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. w latach 2007–2008 kierowała zespołem przygotowującym podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie. od 2010 r. kieruje Zespołem Dydaktyk Szczegółowych oraz Pracownią Historii Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Nadrzędnym celem Pracowni jest rozwijanie dydaktyki historii, zbadanie wprowadzania nowej podstawy programowej do szkół oraz narzędzi dydaktycznych do pracy nauczyciela z uczniem.
 
Danuta Konieczka-Śliwińska
dr hab., historyk, regionalista, dydaktyk historii; pracownik naukowy w Zakładzie Dydaktyki Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Historycznych oraz Przeglądu Wielkopolskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników historii. Specjalizuje się w problematyce edukacji regionalnej, współczesnej edukacji historycznej oraz popularyzacji wiedzy historycznej; prowadzi także badania nad dziejami regionalizmu polskiego oraz historią Wielkopolski i Kujaw. Współautorka podręcznika akademickiego Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka (2008). Samodzielnie opublikowała m.in.: Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii (2001); Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura (2004); Ks. Stanisław Kozierowski – proboszcz parafii skórzewskiej (1910-1929) (2010) oraz Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty – koncepcje programowe – realia (2011).
 
Piotr Podemski
doktor nauk humanistycznych, historyk i kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego; wieloletni nauczyciel historii w tradycyjnym systemie polskim, w systemie dwujęzycznym oraz w programie matury międzynarodowej, dyrektor zespołu szkół (2006–2009); współpracował z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacją Centrum im Profesora Bronisława Geremka, Radą Europy oraz La Maison de l’Europe w Paryżu; uczestnik Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego przy Kancelarii Prezydenta RP (2012–2013) jako ekspert w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej; stypendysta Rządu Włoskiego (2005 r.) oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2012 r.). Poza dydaktyką historii, zajmuje się naukowo dziejami społeczeństwa i kultury Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Autor m.in. monografii Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech (2010 r.) i Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941–1954) (2012 r.) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i włoskim. w ramach polsko-niemiecko-francusko-luksemburskiego zespołu eksperckiego był współautorem poradnika dla nauczycieli Une education a l’Europe pour tous. Des bases pour comprendre la construction européenne (2012 r.).
 
Renata Matuszkiewicz
magister socjologii; kieruje komórką zarządzania zasobami ludzkimi w spółce ENERGA Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku, gdzie odpowiada za rekrutację, selekcję, szkolenia oraz budowanie programów zaangażowania pracowników; prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Finansów i Administracji w Gdyni. Wcześniej asystent na Uniwersytecie Gdańskim (socjologia) oraz Assistant Professor w Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research w Kazachstanie. Stypendystka i koordynator środkowo-europejskiego programu wspierania edukacji wyższej Civic Education Project Poland; trener umiejętności komunikowania interpersonalnego i pracy zespołowej. Współautorka narzędzi z zakresu ZZL (system ocen pracowniczych, program rozwoju talentów), wdrażanych do użytku w spółkach Grupy ENERGA; autorka programów szkoleniowych z zakresu budowania zespołów.
 
Jacek Staniszewski
mgr historii, nauczyciel historii; pracował w Gdańskich Szkołach Autonomicznych, obecnie nauczyciel w Monnet International School, gdzie realizuje jeden z programów IBO – Middle Years Programme; od 2010 r. członek Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych. Współuczestniczył w tworzeniu Raportu o stanie edukacji 2010; współautor książki Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych (2010 r.) oraz artykułu Jak sprawdzane jest myślenie chronologiczne (2012 r.). Autor zadań publikowanych w Bazie Narzędzi Dydaktycznych Instytutu Badań Edukacyjnych.
 
Piotr Wojtanek
mgr historii, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 3 im Mikołaja Kopernika w Wałczu oraz w Gimnazjum ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie; współpracuje z instytucjami kulturalnymi w Wałczu, Pile, Złotowie, Zwierzyńcu, Wrześniu, gdzie zajmuje się przede wszystkim popularyzowaniem historii kina. Laureat konkursu Lekcja Dobrej Historii zorganizowanego w 2012 r. przez Instytut Badań Edukacyjnych.
 
Katarzyna Zielińska
doktor nauk humanistycznych, historyk, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, współautor wielu podręczników historii dla różnych etapów kształcenia oraz innych pozycji edukacyjnych: poradników dla nauczycieli, zeszytów ćwiczeń, zbioru źródeł, zbioru zadań maturalnych. Członek zespołu przygotowującego na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych projekt podstawy programowej kształcenia historycznego w 2005 r., współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, recenzent podręczników przy Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz arkuszy egzaminacyjnych przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; członek Zespołu Społecznego Historii w projektach VI. i VII. „Budowa banków zadań”.
 

 

4. Przyszły pracownik na lekcji języka polskiego

Krzysztof Biedrzycki
dr hab., adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie pełni funkcję lidera Pracowni Języka Polskiego. Historyk literatury, krytyk literacki i filmowy, badacz dydaktyki języka polskiego. Autor monografii historyczno-literackich oraz podręczników do języka polskiego dla liceum. Wykładał na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i we Francji.
 
Anna Janus-Sitarz
dr hab., obecnie adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracowała w szkole podstawowej i w liceum. Wykładała literaturę polską na Uniwersytecie w Budapeszcie. od wielu lat przygotowuje polonistów do pracy w zawodzie nauczyciela. Przewodniczy Komisji Edukacji przy Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką lub współautorką 12 książek (m.in.: Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Lekcje teatru, Groteska literacka) i blisko 100 artykułów naukowych z zakresu dydaktyki literatury, a także podręczników szkolnych. Redaguje naukową serię wydawniczą Edukacja literacka polonisty, w tym np. tomy Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności; Szkolna lektura bliżej teraźniejszości.
 
Jolanta Nocoń
dr hab., profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Opolskiego, członek Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek Polecenia i pytania w podręcznikach do nauki o języku i Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, za którą otrzymała nagrodę naukową w dziedzinie językoznawstwa im Kazimierza Nitscha przyznaną przez Wydział i Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz wielu artykułów z zakresu dydaktyki kształcenia językowego, stylistyki lingwistycznej i analizy dyskursu. Współredaktorka serii wydawniczej Język a Edukacja oraz współautorka przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przewodnika dla rzeczoznawców oceniających podręcznik szkolny w aspekcie językowym. Współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną.
 
Łukasz Sienkiewicz
absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy. w ramach prac badawczych zajmuje się analizą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, tworzeniem i wdrażaniem modelów kompetencji pracowników oraz systemów rozwoju kompetencji. Zdobywał doświadczenie w obszarze badań rynku pracy, pracując w latach 2002–2008 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz jako niezależny ekspert w szeregu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie pełni rolę eksperta ds. polskiego rynku pracy w Europejskim Obserwatorium Zatrudnienia Komisji Europejskiej (Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw społecznych i Włączenia społecznego). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i książek, w tym Jak oceniać pracę? Wartościowanie stanowisk i kompetencji, Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy oraz Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego.
 
Magdalena Swat-Pawlicka
nauczycielka i trenerka w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. od 14 lat nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i w liceum. od 2005 r. na stałe współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka i konsultantka merytoryczna w programach związanych z doskonaleniem nauczania i uczenia się. Jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem Bazy Narzędzi Dydaktycznych. w ciągu ostatnich dwóch lat zaangażowana w projekt związany z nadzorem pedagogicznym jako trenerka grup szkoleniowych wizytatorów ds. ewaluacji zewnętrznej. w ramach hobby założycielka i organizatorka Warszawskiej Ligi Debatanckiej, w której uczestniczą licealiści i gimnazjaliści.
 

 

5. Odroczona dorosłość: jak przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie?

Anna Izabela Brzezińska
psycholog, profesor zwyczajny Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju oraz członek Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM. Członek Rady Naukowej i opiekun naukowy Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju, współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, redaktorka i autorka podręczników akademickich. Redaktorka serii publikacji poświęconych aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności. Promotor 16 doktoratów. Ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego. Członek Kapituły Funduszu Społecznego Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie. Członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: Czasopismo Psychologiczne, Studia Psychologiczne, Edukacja, Problemy Wczesnej Edukacji, Forum Dydaktyczne, Dziecko Krzywdzone. Członek Rady Naukowej Polish Journal of Health Psychology.
 
Teresa Chirkowska-Smolak
psycholog pracy, adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje z Katedrą Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zarządza podyplomowymi studiami Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne przy Instytucie Psychologii UAM. Autorka książki Psychologiczny model zaangażowania w pracę oraz współautorka monografii Drogi kariery. Jak wspierać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży? w centrum zainteresowań naukowych jest funkcjonowanie człowieka w pracy i zagadnienia związane z doradztwem karier. Ma również bogate doświadczenie praktyczne związane z jednej strony z doradztwem zawodowym dla młodzieży i osób dorosłych szukających pracy, a z drugiej strony z doradztwem personalnym i organizacyjnym dla przedsiębiorstw zainteresowanych trafną diagnozą kompetencji kandydatów do pracy i pracowników.
 
Aleksander Hauziński
psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Zarządu Stowarzyszenia „Psychologia i architektura”. Jego zainteresowania badawcze obejmują koncepcje wyjaśniające funkcjonowanie człowieka w głównych obszarach środowiska życia: zamieszkania i pracy. Ramy odniesienia stanowią teorie psychologii pracy i psychologii środowiskowej. Jest autorem wykładu Podstawy psychologii środowiskowej oraz ścieżki specjalizacyjnej Praca a zdrowie na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza. w ostatnim czasie koncentruje się na badaniu mechanizmów przejścia z systemu edukacji zawodowej do pracy. od lat prowadzi badania nad procesem konstruowania map poznawczych środowiska.
 
Konrad Piotrowski
psycholog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Zespole Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą formowania tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości oraz wpływu, jaki na tożsamość jednostki wywierają czynniki społeczne, zarówno oddziałujące w okresie dzieciństwa, jak i w okresie wkraczania w dorosłość. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom rozwoju człowieka u progu dorosłości oraz monografii naukowej Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość. Sytuacja młodych osób z ruchowym ograniczeniem sprawności i ich sprawnych rówieśników.
 
Julita Wojciechowska
psycholog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju, wychowania i edukacji dzieci i dorosłych oraz oddziaływania rodziców na rozwój dzieci i młodzieży, wpływu zmian kulturowych na organizację ról w rodzinie, środowiskowych podstaw kształtowania się nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.
 
Katarzyna Trawińska-Konador
absolwentka germanistyki i niderlandystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Część studiów odbyła na belgijskim Uniwersytecie w Leuven, na Freie Universitaet w Berlinie i na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła Podyplomowe Studium Europejskie w Szkole Głównej Handlowej oraz kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. w Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje od 2009 r. Pracownik naukowy i Lider Zespołu ds. Mapy Kwalifikacji, Walidacji i Jakości Kwalifikacji w projekcie KRK oraz członek Zespołu Edukacji i Rynku Pracy. Tłumaczka, autorka reportaży o tematyce społecznej. Doświadczenie zawodowe w branży edukacyjnej zdobywała, pełniąc funkcje kierownicze w niepublicznych placówkach edukacyjnych kształcenia pozaformalnego. Główne obszary zainteresowania w pracy zawodowej to m.in.: kształcenie i szkolenie zawodowe, uczenie się przez całe życie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych, zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół procesów rozwoju kompetencji w organizacjach opartych na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. kompetencji miękkich. W obszarze tym przygotowuje rozprawę doktorską.
 

 

6. Pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela

Henryk Domański
prof. dr hab., kierownik Zespołu Badania Struktury Społecznej i Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. w latach 2000–2012 Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek na temat stratyfikacji i ruchliwości społecznej oraz metodologii badań społecznych. Redaktor naczelny czasopisma ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody. w latach 1997–2000 był redaktorem naczelnym Studiów Socjologicznych.
 
Stanisław Dylak
prof. dr hab., kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie dydaktyki ogólnej, pedagogiki medialnej, pedeutologii, technologii kształcenia. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu pedagogiki. Jego działalność naukowa i dydaktyczna służy lepszemu rozumieniu polskiej rzeczywistości oświatowej oraz przystosowaniu warsztatu pedagogicznego nauczycieli do wymogów zmieniającej się szkoły.
 
Dorota Obidniak
ekspertka w dziedzinie edukacji, od lat związana ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. dla Społecznego Monitora Edukacji komentuje prace nad projektem zmian w Karcie Nauczyciela. Jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet. Autorka książki Czytanki o edukacji – dyskryminacja.
 
Alicja Pacewicz
ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka w 1994 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej, propagującego wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspierającego szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Jest współautorką programów edukacyjnych (m.in.: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Młodzi Głosują”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych i programów szkoleniowych. Ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Hanna Pionk
zastępca burmistrza gminy Kartuzy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, a także fakultetów związanych z nauczaniem początkowym, pedagogiką specjalną oraz przedsiębiorczością na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zdobyła kwalifikacje do zarządzania. Posiada doświadczenie dydaktyczne. Jest wieloletnią i aktywną działaczką NSZZ „Solidarność”.
 
Marek Pleśniar
członek założyciel, do 2010 r. Dyrektor Biura, a obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, liczącego blisko 4000 członków – dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 
Dominika Walczak
doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. w Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje w Zespole Badań Nauczycieli. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii edukacji, zwłaszcza systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier naukowych, mobilności międzynarodowej studentów i naukowców oraz problematyki socjologii płci.
 
Andrzej Wichrowski
studiował socjologię, ukończył (z wyróżnieniem) Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Analityk ilościowy z pięcioletnim doświadczeniem zdobytym m.in. w firmie Ipsos. Dydaktyk w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w dziedzinie psychometrii. Psychoterapeuta pracujący w nurcie egzystencjalnym. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje w Zespole Badań Nauczycieli.
 
Marta Zahorska
dr hab., socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie socjologii edukacji. Autorka licznych badań prowadzonych m.in. wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, których tematyka oscyluje wokół społecznych nierówności edukacyjnych i skutków kolejnych reform oświaty. Rzeczywistość szkolną poznała zarówno z punktu widzenia rodzica, działając w komitecie rodzicielskim i radzie szkoły, jak i nauczyciela, ucząc przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.
 

loga

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego